Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton ja Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN:n, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL:n, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestön välinen

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEH­TOSO­PIMUS

1 § Sopimuksen ulottuvuus

Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnan­ta­ja- ja Toimialaliiton jäsenyri­tysten palveluksessa oleviin sosiaalialan palveluyksi­köissä työsken­te­leviin työntekijöihin. Tä­mä sopimus ei kuitenkaan koske:

Yrityksen johtoa, itsenäis­ten osastojen päälliköitä sekä vastaavia esimiesase­massa olevia henkilöi­tä, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuk­sen piirissä ole­vien työnteki­jöiden työsuhteen ehtoja määriteltäessä.

Tällä tarkoitetaan sellaisia yrityksen johtoon kuuluvia, itsenäisten osastojen päällikoitä sekä vastaavia esimiesasemassa olevia henkilöitä, joiden pääasiallisiin tehtäviin kuuluu työnantajan edustajana toimiminen.

2 § Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus

  1. Työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa työn­teki­jöitä.

  2. Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton.

3 § Työsuhteen alkaminen

  1. Työsuhteen alussa voidaan sopia enintään neljän kuukauden koeajasta, jonka kuluessa työ­sopi­mus voidaan puolin ja toisin purkaa irtisanomis­aikaa noudatta­mat­ta. Alle 8 kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

  2. Työsopimus tehdään kirjallisena. Enintään viikon kestävästä määräaikaisesta työsuh­teesta voidaan kuitenkin sopia myös suullisesti edellyttäen, että työntekijälle il­moitetaan kirjalli­sesti työsuhteen kestoaika ja säännöllinen työaika.

  3. Määräaikainen työsuhde voidaan tehdä työsopimuslain mukaisin perustein.

4 § Työsuhteen päättyminen

  1. Työnantajan irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen noudate­taan alla mainittuja työsuhteen kestoajasta riippuvia irtisanomisaikoja:

0 -1 vuotta 14 vrk
yli 1 - 4 vuotta 1 kk
yli 4 - 8 vuotta 2 kk
yli 8 - 12 vuotta 4 kk
yli 12 - 6 kk


Työntekijän irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen on irtisano­misaika 14 vuorokautta työsuhteen kestettyä enintään viisi vuotta ja yksi kuukausi sen kestettyä yli viisi vuotta.

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavana päivänä.
Esimerkki: Työsuhde 14 vrk irtisanomisajalla irtisanotaan 13.1. Työsuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 27.1.

Kuukausina laskettaessa työsuhde päättyy järjestysnumeroltaan samana päivänä, jona irtisanominen on suoritettu. Jos vastaavaa päivää ei ole, työsuhde päättyy kuukauden lopussa.

Esimerkki: Työsuhde 2 kk:n irtisanomisajalla irtisanotaan 13.1. Työsuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 13.3.
Esimerkki: Työsuhde 1 kk:n irtisanomisajalla irtisanotaan 31.8. Työsuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 30.9.

  1. Määräaikainen työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa sovitun työkauden päättyessä.

5 § Palkat

  1. Allekirjoittajajärjestöt sopivat palkkaperusteista, palkasta ja sen maksamisesta erillisessä palkkapöytä­kirjassa.

  2. Jollei työnantajan kanssa ole muuta sovittu, maksetaan palkka työntekijän osoitta­maan ra­halai­tokseen, jossa sen tulee erääntymispäivänä olla työntekijän nostettavissa. Palkan erääntyessä sellaisena päivänä, jolloin rahalaitokset pidetään suljettuina, pi­de­tään lä­hinnä edellistä päivää erääntymispäivänä.
© 2010 Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto