4 § Tehtävän vaativuuteen perustuva palkka

1. Tehtävän vaativuuteen perustuva palkanosa määräytyy tämän sopimuksen liitteenä olevan vaativuusryhmittelyn, kullekin vaativuusryhmälle sovitun vähimmäispalkan ja tehtävästä mahdollisesti maksettavan tehtäväkohtaisen palkanosan perusteella.

2. Toimihenkilön tehtävien vaativuusryhmä, mahdollisesti hyväksi luettava aikaisempi kokemus ja perusteet mahdolliselle tehtäväkohtaiselle palkanosalle selvitetään työnantajan ja toimihenkilön välillä tai toimihenkilön niin halutessa työnantajan ja häntä edustavan luottamusmiehen tai muun häntä edustavan kanssa toimesta laadittua kirjallista toimenkuvaa apuna käyttäen.

Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, työnantaja ratkaisee vaativuusryhmän, mahdollisen hyväksi luettavan aikaisemman kokemuksen ja perusteet tehtäväkohtaiseen palkanosaan.

Toimihenkilöllä tai häntä edustavalla luottamusmiehellä on oikeus saattaa syntynyt erimielisyys tämän sopimuksen 9 §:ssä sovitun erimielisyyksien ratkaisumenettelyn piiriin.

3. Tehtäväkohtaista palkanosaa maksetaan samaan vaativuusryhmään sijoittuvien toimien keskinäisten vaativuuserojen perusteella. Tehtäväkohtaiseen palkanosaan voi vaikuttaa myös toimihenkilön hoitamat sijaisuudet tai oman toimen ohella tilapäisesti hoitamat tehtävät.

Tällaisia tekijöitä voivat olla mm. seuraavat

-    tehtävän laaja-alaisuus
-    tehtäväkokonaisuudessa on mukana vaativampaan tehtäväryhmään kuuluvia osatehtäviä
-    toimihenkilön tehtäviin sisältyy tiimin/ryhmän vetäjän tehtäviä ilman, että toimihenkilö olisi varsinaisesti esimiesasemassa
-    taloudellinen vastuu ilman varsinaista budjettivastuuta
-    alan ulkopuoliset erityistehtävät
-    muu määritelty toiminnallinen erityisvastuu (esim. hoito- ja turvallisuusvastuu, tekninen vastuu tai erityisasiantuntemus)

4. Edellä sanotuilla perusteilla maksettavan palkanosan suuruus on vähintään 5 % vaativuusryhmän alarajan palkasta ja enintään vaativuusryhmän alarajan ja seuraavan vaativuusryhmän alarajan välinen euromäärä.

5. Toimen sisältämien tehtävien vaativuuden ja tehtävien vaativuusryhmän muuttuessa tehtäväkohtainen palkanosa arvioidaan uudelleen. Kenenkään henkilökohtainen palkka ei tällöin kuitenkaan voi laskea.


© 2010 Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliitto ja Erityisalojen toimihenkilöliitto Erto ry